ELEKTROLAND DEFENCE

ABOUT US

ABOUT US

Elektroland was established in 1996 as an electronic PCB repair and reverse engineering center.

Until the early 2000s, revision of a number of existing equipment has been provided related to defense industry and homeland security . Following years the design and production capabilities increased and unique products such as remote operated portable X-ray inspection system and remote operated robotic vehicles was developed.

Mechatronic Research and Development (R&D) is core function of Elektroland and plays a central role in the rapid development and validation of new products and underlying research for all of its protective equipment including Fire Fighting, Explosive Ordnace Disposal (EOD) and Improvised Explosive Device Disposal applications.

  Dünya ile Eş Zamanlı Gelişen Teknoloji

  High Tech

  Güçlü ve Yetenekli Tasarımlar

  Strong and Capable

  Önceliğimiz güvenlik

  SAFETY IS OUR PRIORITY

  All
  Remote Operated Vehicles (ROV) for EOD/IEDD
  Remote Operated Vehicles (ROV) for Fire Fighting
  Equipments and tools for EOD/IEDD

  Paving the way for producing more ...


  In addition to production activities, mechatronics Research and Development (R&D) is among the main activities of Elektroland. It plays an extremely vital role in the implementation of basic research and domestic and national products for all bomb disposal equipment and equipment, including Fire Fighting, Explosive Ordnance Disposal (EOD) and improvised explosive device (IED) disposal.


  Elektroland

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


  a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  Elektroland, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, Elektroland ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmektedir. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Elektroland tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Elde edilen kişisel veriler;

  · Elektroland tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması veya icrası,

  · Kişisel Verileriniz ve fotoğraflarınız Elektroland tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecek ve saklanacaktır. Kişisel verileriniz ve fotoğraflarınız, Elektroland tarafından reklam, tanıtım da dahil olmak üzere tüm kurumsal aidiyet çalışmalarında kullanılabilecektir.

  · İlgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamında çalışan veya çalışan adayı verilerinin işlenmesi ve staj/mesleki eğitim/burs/eğitim programı faaliyetlerinin yürütülmesi,

  · İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

  · Elektroland tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişiler için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,

  · Elektroland tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması veya icrası kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

  Amaçlarıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizin Elektroland tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.aselsan.com.tr/KVK web sitesinde yer alan Elektroland Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

  c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; pay sahiplerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Elektroland Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

  ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz Elektroland tarafından farklı iletişim kanalları ile farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak, fiziki veya elektronik ortamlarda, size fayda sağlanması, Elektroland içi gerekliliklerin yerine getirilmesi/faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. 

  d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Elektroland Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Elektroland’a iletmeniz durumunda, Elektroland talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Elektroland tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir. 

  · Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  · Kişisel verilerinin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme,

  · Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  · Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  · 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

  · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  e) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Elektroland ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda yapılacak işlemler Elektroland Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Elektroland’a iletebilirsiniz. Başvurunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Elektroland’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Elektroland’a yapacağınız başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

  Contact Us

  Adres : Yıldırım Akbulut Caddesi No:18, Gölbaşı/ANKARA, TÜRKİYE

  Telefon : +90 (312) 460 16 22

  Fax : +90 (312) 460 16 24

  E-Mail : info@elektrolanddefence.com